Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEZOEKERSREGELS VAN DG THEATERPRODUCTIES BV

Deze algemene voorwaarden en bezoekersregels van DG Theaterproducties BV (o.a. De Graaf & Cornelissen Entertainment, DG Theater en alle andere dochtermaatschappijen), Computerweg 9, 3542DP Utrecht, verder te noemen ‘de Organisatie’ zijn van toepassing op overeenkomsten die door de Organisatie met Bezoekers van door de Organisatie te organiseren Evenementen, verder te noemen ‘het Evenement’ worden gesloten en op het bezoek van het Evenement.

Introductie:

Voor voorstellingen van DG Theaterproducties BV kan op  verschillende wijzen een Ticket worden aangeschaft. Soms koopt u het ticket, al dan niet via een door ons ingeschakelde bemiddelaar, rechtstreeks van de Organisatie. Het kan ook zijn dat u een koopovereenkomst sluit met bijvoorbeeld het theater of een andere partij.

Indien u het ticket heeft gekocht bij de Organisatie zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op deze koop. De Bezoekersregels zijn van toepassing voor elke bezoeker van onze voorstellingen.

Artikel 1 Definities

1.1 In deze voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Organisatie: de partij die het Evenement of aanbiedt, dus DG Theaterproducties BV;
  2. Evenement: een publieke of besloten gebeurtenis waarbij, bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend, een voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd;
  3. Evenementlocatie: de locatie waar het Evenement plaatsvindt (ruimten, terreinen eromheen of die deel uitmaken van het complex);
  4. Koper: de persoon die een (koop)overeenkomst aangaat met de Organisatie;
  5. Bezoeker: de persoon die het Evenement of de Evenementlocatie gaat bezoeken;
  6. Ticket: het elektronische of papieren toegangsbewijs tot een Evenement.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorgenomen bezoeken aan het Evenement en de aanschaf van Tickets daarvoor, ongeacht hoe dit tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een Ticket en/of betreding van de Evenementlocatie gaat de Koper/Bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden en/of huisregels.

2.2 De Organisatie kan deze algemene voorwaarden en/of huisregels te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de Organisatie dit op haar website zal melden. Als de Bezoeker de Organisatie niet binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de Koper/Bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

2.3 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper/Bezoeker wijst de Organisatie uitdrukkelijk van de hand.

2.5  Indien Organisatie niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Organisatie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6 Indien tevens Huisregels van toepassing zijn op de Evenementlocatie dienen deze ook te worden nageleefd.

2.7 Ingeval deze Huisregels strijdig zijn met de Huisregels van de Evenementenlocatie dan gaan de onderhavige Huisregels voor.

Artikel 3 Aanschaf Tickets

3.1 De overeenkomst tussen de Organisatie en Koper voor de aanschaf van Tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer Tickets is geplaatst bij de Organisatie of bij een door de Organisatie ingeschakelde bemiddelaar.

3.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de Koper kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

3.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het Evenement en/of Tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor Tickets hoger liggen dan de door de Organisatie op de Tickets geprinte prijzen. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

3.4 De Organisatie behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Tickets. De Bezoeker is verplicht om zich aan het door de Organisatie gestelde maximum te houden.

3.5 Tickets kunnen niet worden teruggenomen, het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op Tickets.( De consument heeft geen recht van ontbinding bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien)

Artikel 4 Tickets en toegang

4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementlocatie te beschikken over een geldig Ticket.

4.2 Een Ticket wordt eenmalig aan de Bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het Ticket (eenmalig) toegang tot het Evenement en de Evenementlocatie.

4.3 Alleen de houder van een origineel Ticket, die dit als eerste toont bij aanvang van het Evenement, krijgt toegang.

4.4 De Tickets worden voor de aanvang van het Evenement aan de Bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte Tickets door de betreffende Bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de Tickets worden geconstateerd, dan dient de Bezoeker per brief of e-mail, contact op te nemen met de Organisatie. De Organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Ticket.

4.5 De Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door welke oorzaak dan ook.  De Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisatie. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico. In het geval de Organisatie door de Bezoeker om vervangende Tickets wordt verzocht, is de Organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.

4.6 Het is de Bezoeker niet toegestaan om de Tickets zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie voor commerciële doeleinden te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de Tickets.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Bezoekers betreden de Evenementlocatie en wonen het Evenement bij op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van Bezoekers.

5.2 De Organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de Organisatie en/of de Evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het verblijf op de Evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie.

5.3 Indien en voor zover de Organisatie ondanks het voorgaande jegens de Bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de Organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De Organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker de Organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de Organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

Artikel 6 Annulering of verplaatsing Evenement

6.1 Soms biedt een betrokken Ticketingprovider de Koper de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten.

6.2 De Organisatie kan het Evenement verschuiven naar een andere datum of een andere Evenementlocatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, overheidsmaatregelen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, ziekten, quarantaines etc. of dreiging van deze of dergelijke omstandigheden. Primair zal verschuiven altijd worden geprobeerd alvorens annuleren wordt overwogen.

6.3 Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de Organisatie wordt verschoven naar een andere datum blijft het Ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan heeft deze recht op restitutie van de vergoeding  welke op het Ticket is vermeld. Restitutie zal alleen plaatsvinden indien de Bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd Ticket aan het (voor)verkoopadres overlegt of het digitale Ticket door de Organisatie onbruikbaar kan worden gemaakt. Indien het Evenement verplaatst is naar een latere datum of andere (redelijke) locatie kan de Bezoeker geen aanspraak maken op restitutie van de vergoeding als hij het betreffende Ticket niet heeft ingeleverd bij het verkoopadres binnen vier weken na de aankondiging door Organisatie van de nieuwe datum waarop het Evenement plaatsvindt. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de Organisatie aangegeven wijze. Overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed. Indien van overheidswege tijdelijk andere restitutie aanwijzingen worden gegeven zullen deze worden gevolgd.

6.4 Bij annulering van het Evenement zal de Organisatie het entreegeld vermeld op het Ticket, welke de Bezoeker via het officiële verkoopadres heeft betaald, aan de Bezoeker restitueren cq door de Ticketingprovider laten restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de Organisatie aangegeven wijze. Overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.

Bezoekersregels

1.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels van de Evenementenlocatie en de voorschriften en aanwijzingen van de Organisatie en bevoegde instanties. Indien de Organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het Evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of van de Evenementlocatie te verwijderen.

1.2 Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee naar de Evenementenlocatie, (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opnameapparatuur zijn niet toegestaan.

1.3 Registratie van het Evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

1.4 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op de Evenementenlocatie: (huis)dieren, etenswaren, glaswerk, plastic flessen (0,5 liter flesjes zonder dop mogen wel), bidons, blik, huisdieren,(klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de Organisatie. De Organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Indien de Organisatie dergelijke voorwerpen voor de duur van het Evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

1.5 Roken is niet toegestaan op de gehele Evenementlocatie, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de Bezoeker aan de Organisatie opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

Artikel 2 Registratie

2.1 De Organisatie kan beeld- en geluidsopnamen (laten) maken. Indien foto’s of filmopnames niet worden gemaakt met het oog op het gerechtvaardigde belang van de Organisatie en de Bezoeker is duidelijk herkenbaar in beeld, dan wordt vooraf toestemming gevraagd voor het maken van de registratie. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Organisatie kan de Bezoeker het privacy beleid van de Organisatie raadplegen.

Artikel 3 Slotbepalingen

3.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en de Organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Utrecht voorgelegd.

Aldus opgesteld en van toepassing vanaf 20 april 2021