De Graaf & Cornelissen Entertainment Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van De Graaf & Cornelissen Entertainment, zoals deze beschikbaar is gesteld door DG Theaterproducties BV (De Graaf & Cornelissen Entertainment en DG Theater). Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van De Graaf & Cornelissen Entertainment op deze pagina.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 02-05-2019

Artikel 1: Website en nieuwsbrief

1. De Graaf & Cornelissen Entertainment streeft naar een zo actueel mogelijke website en nieuwsbrief. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud hiervan onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

2. De informatie en/of producten op deze website en via de nieuwsbrief worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Graaf & Cornelissen Entertainment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Artikel 2: Prijsvraag/winactie

Door deelname aan de prijsvragen/winacties die worden georganiseerd door DG Theaterproducties BV (Aanbieder), gaat de deelnemer akkoord met onderstaande voorwaarden:

1. Deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland. Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

2. Winnaars krijgen per e-mail bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

3. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

4. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (één en ander conform ons relevante privacybeleid) en wordt gebruikt voor verzending van informatie betreffende voorstellingen van DG Theater en De Graaf & Cornelissen Entertainment.

5. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

6. De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

7. De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

8. De Aanbieder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door de Aanbieder op haar website publiekelijk bekend worden gemaakt.

© 2020 De Graaf & Cornelissen Entertainment